Aktualności

24.09.2015 godz.13:00 zapraszamy na transmisję Sesji Rady Miejskiej (HD)
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIII/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i działalności JRG PSP w Chojnowie. 6. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego. 7. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. a) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2015; b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2015 r.; c) dyskusja; d) przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2015 roku. 8. Analiza oświadczeń majątkowych. 9. Podjęcie uchwał: a) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017, b) w sprawie udziału Gminy Miejskiej Chojnów w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” z siedzibą w Chocianowie, c) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015, d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa, e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, f) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, g) w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Chojnów, h) w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Chojnowa, i) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy, j) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 13. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad.
data publikacji: 2015-09-23 09:59
 
Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa - 24 września 2015 r.
Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa - 24 września 2015 r.
data publikacji: 2015-09-22 13:29
 
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa we wrześniu 2015 r.
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa we wrześniu 2015 r.
data publikacji: 2015-09-08 10:22
 
XIII Sesja Rady Miejskiej Chojnowa
Dzień dobry. Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z XIII Sesji rady Miejskiej Chojnowa, która odbyła się w dniu 27.08.2015 o godz. 13:00
data publikacji: 2015-08-28 06:45
 
Dzisiaj o godz. 13:00 zapraszamy na transmisję sesji Rady Miejskiej na żywo (HD)
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XI/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr XII/15 z dnia 9 lipca 2015 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 5. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015 r., b) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów, c) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Chojnowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, d) w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., e) w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa. 6. Rynek pracy w ocenie Powiatowego Urzędu Pracy. 7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie obrad.
data publikacji: 2015-08-27 11:28
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31 | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie