Aktualności

Sesja Rady Miejskiej na żywo w Internecie 26.11.2015 godz.13:00
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XIV/15 z dnia 24 września 2015 r. i XV/15 z dnia 28 października 2015 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 5. Funkcjonowanie Klubu Sportowego „Chojnowianka”. 6. Funkcjonowanie Przychodni Rejonowej w Chojnowie w 2015 r. i zamierzenia na 2016 rok. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 8. Podjęcie uchwał: a) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta, b) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, c) w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Chojnowie przy ul. Sikorskiego 20, d) w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa, e) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, f) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015, g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, h) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 9. Przedstawienie informacji: a) o wysokości ceny żyta, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2016 r. podanej przez Prezesa GUS; b) o wysokości ceny drewna, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości podatku leśnego na 2016 r. podanej przez Prezesa GUS. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 13. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad.
data publikacji: 2015-11-25 10:03
 
Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa w listopadzie 2015 r.
Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa w listopadzie 2015 r.
data publikacji: 2015-11-18 16:36
 
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w listopadzie 2015 r.
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w listopadzie 2015 r.
data publikacji: 2015-11-10 09:59
 
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w październiku 2015 r.
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w październiku 2015 r.
data publikacji: 2015-10-13 11:18
 
XIV Sesja rady Miejskiej Chojnowa
Dzień dobry. Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z XIV Sesji rady Miejskiej Chojnowa, która odbyła się w dniu 24.09.2015 o godz. 13:00
data publikacji: 2015-09-25 13:37
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30 | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie