Aktualności

Dzisiaj o godz. 13:00 zapraszamy na transmisję sesji Rady Miejskiej na żywo (HD)
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XI/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr XII/15 z dnia 9 lipca 2015 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 5. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015 r., b) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów, c) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Chojnowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, d) w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., e) w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa. 6. Rynek pracy w ocenie Powiatowego Urzędu Pracy. 7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie obrad.
data publikacji: 2015-08-27 11:28
 
Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa - 27 sierpnia 2015 r.
Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa - 27 sierpnia 2015 r.
data publikacji: 2015-08-19 12:58
 
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w sierpniu 2015 r.
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w sierpniu 2015 r.
data publikacji: 2015-08-07 10:30
 
XI sesja Rady Miejskiej Chojnowa
Dzień dobry. Zapraszamy do obejrzenia wideo zapisu z XI sesji Rady Miejskiej Chojnowa, która odbyła się w dniu 25.06.2015. Była to ostatnia sesja przed zbliżającymi się wakacjami.
data publikacji: 2015-06-26 06:50
 
Dzisiaj o godz. 13:00 zapraszamy na transmisję sesji Rady Miejskiej na żywo (HD)
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr X/15 z dnia 29 maja 2015 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 5. Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymsko-katolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie, b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od Miasta Chojnów lokalu mieszkalnego, c) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. 6. Ocena wykonania budżetu miasta Chojnowa za rok 2014: a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok; b) uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2014 rok; c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2014 r.; d) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa za 2014 rok; e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej; f) dyskusja; g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014; h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2014 r. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 11. Sprawy różne. 12. Zamknięcie obrad.
data publikacji: 2015-06-25 10:34
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28 | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie