Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 30.01.2018 godz.13:00


transmisja na smartfony i tablety na stronie http://rm.chojnow.eu/?strona=701
Transmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 lub Adobe Flash. Na komputerach PC zalecamy przeglądarkę Google Chrome. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182

W przypadku problemów z odbiorem można skorzystać ze strony alternatywnej


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XLVI/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2017.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic, placów i parków na terenie miasta Chojnowa,
b) w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa,
c) w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, udzielanych z budżetu miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów,
f) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
g) zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,
i) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018,
j) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Miejska Chojnów, k) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
l) w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2018",
ł) zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
14. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 12)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie