Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 29.05.2018 godz.11:00


transmisja na smartfony i tablety na stronie http://rm.chojnow.eu/?strona=701
Transmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 lub Adobe Flash. Na komputerach PC zalecamy przeglądarkę Google Chrome. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182

W przypadku problemów z odbiorem można skorzystać ze strony alternatywnej


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XLVII/18 z dnia 27 marca 2018 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami oraz z realizacji „Programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”.
5. Informacja z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych - stan bezrobocia.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów,
b) w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnów na lata 2018-2020,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury Miejski Dom Kultury w Chojnowie na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie oraz nadania jej nowego statutu,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Chojnów, a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki języka łemkowskiego dla uczniów w międzyszkolnym punkcie nauczania języka mniejszości narodowej prowadzonym przez Gminę Miejską Chojnów,
e) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy,
f) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2017 rok,
g) zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
h) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,
i) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
j) zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 12)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie