Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 26.06.2019 godz.13:00

transmisja można także oglądać bezpośrednio w serwisie YoutubeTransmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XII/19 z dnia 28 maja 2019 r., Nr XIII/19 z dnia 7 czerwca 2019 r. oraz Nr XIV/19 z dnia 10 czerwca 2019 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Raport o stanie Miasta Chojnów za rok 2018:
a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Chojnów za rok 2018;
b) debata nad Raportem;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum zaufania.
6. Ocena wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok;
b) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok;
c)sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2018 r.;
d)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa za 2018 rok;
e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej;
f) dyskusja;
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok;
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał:
a)w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji,
b) uchylającą uchwałę w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły,
c)w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K.M. na działalność dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
d) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi,
e) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
8. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 13)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie