Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 30.12.2019 godz.10:00

transmisja można także oglądać bezpośrednio w serwisie YoutubeTransmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XVIII/19 z dnia 25 września 2019 r. oraz Nr XIX/19 z dnia 29 października 2019 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Informacja z działalności niepublicznych placówek oświatowych.
6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Chojnów, a Powiatem Polkowickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki języka łemkowskiego dla uczniów w międzyszkolnym punkcie nauczania języka mniejszości narodowej prowadzonym przez Gminę Miejską Chojnów,
b) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów,
c)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M.P. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie,
e) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
g) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,
i) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,
j) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 13)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)


głosowanie zakończone 2019-12-31 00:00

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie